САЙТ ЗЛАМАНИЙ ЗЛОВМИСНИКАМИ, ЗАХОДЬТЕ, МАТЕРІАЛИ БУДУ ВІДНОВЛЮВАТИ!

Головна » Статті » Довідник школяра. Готуємось до ЗНО » Готуємось до ЗНО: Власне висловлення (твір- роздум)

Освіта і виховання є найважливішими компонентами культури, яка в усьому світі розвивається національними шляхами. (Ю. Руденко)

Освіта і виховання є найважливішими компонентами культури, яка в усьому світі розвивається національними шляхами. (Ю. Руденко)

 

Сучасна українська держава все ще перебуває в стані по-шуку чітких орієнтирів. Позначилося це на кардинальних змінах, яким підлягають усі без винятку сфери життєдіяль-ності суспільства. Звідси окреслюється і головна суспільна мета — побудова власної держави, яка немислима без націо-нальної ідеї, відродження національної пам’яті і духовності. Одним із найстаріших інститутів людства, який постійно впливав на становлення суспільства і через який проходить кожна людина, набуваючи рис особистості, фахівця й грома-дянина, є освіта. Вона не тільки дає знання, формує умін-ня й навички, а й різнобічно розвиває людину, виявляє та вдосконалює її можливості й інтереси, формує життєві цін-ності.

Освітня система базується на численних принципах, го-ловним з яких є взаємозв’язок навчання і виховання. Сього­ дні чимало науковців наголошують на тісному взаємозв’язку такого виховання і формування самоусвідомлення. Основ-ними принципами національного виховання, на мою думку, є гуманізм, єдність родинного і шкільного впливу, приро-довідповідність.

 

Високий рівень національної самосвідомості пов’язаний не просто з теоретичним усвідомленням процесів національ-ного відродження, а й з практичною готовністю людини до участі в розбудові незалежної держави. Адже національно свідомою вважається людина, яка співвідносить себе із пев-ною нацією і розглядає цей факт як позитивний. Якщо лю-дина байдужа до національних надбань свого народу, то вона не має національних орієнтирів, а через це поступово втра-чається і її зв’язок з батьківщиною.

 

    • сучасних умовах національне виховання сприяє форму-ванню основних компонентів духовного світу особистості, на-ціональної психології, національного мислення, моралі й ети-ки, національної свідомості й самосвідомості. Як зауважує

відомий український етнолог Галина Лозко, «не можна ви-ховувати громадянина певної держави, не визначивши для нього цілком певних координат, як не можна будувати гро-мадянського суспільства, не виховуючи власних громадян».

Сутнісною ознакою національної самосвідомості є само-пізнання як потяг виявити дійсні джерела національного розвитку. Одним із таких джерел науковці називають рідну мову, оскільки в ній найповніше відображено й зафіксовано всі тонкощі світосприйняття, буття, історичний шлях, мен-тальність і характер народу. Майже всі дослідники стверд-жують, що одним із засобів підвищення ефективності націо-нального виховання є організація навчального процесу в усіх національних закладах освіти державною мовою. «Мова — це глибина тисячоліть»,— як зазначала Н. Шумило.

Чим вищий рівень національної культури, національної мови як головної ознаки її існування, тим вищий рівень на-ціональної та державної свідомості. Рідна мова містить ве-личезний духовний потенціал і є природним вихователем. Вона концентрує у собі весь культурно-історичний шлях лю-дей, є могутнім засобом єднання народу, єднання національ-них сил.

Для ефективного використання виховних можливостей національного впливу на особистість, на мою думку, потріб-не безпосереднє залучення сучасних школярів до вивчення рідної історії, культури, мови, традицій, звичаїв тощо.

Важливо, щоб сучасний навчально-виховний процес ос-мислювався через призму національного характеру (мен-талітету), адже особливості вдачі впливають на специфіку освіти, і навпаки,— освіта певною мірою визначає націо-нальний характер. Особливої ваги у цьому контексті наби-рає індивідуально-особистісний підхід у виховному процесі.

Для того щоб забезпечити нашій державі стабільне і гар-не майбутнє, сучасне покоління повинно цілеспрямовано працювати над вихованням молоді в національному дусі. На мою думку, тільки освіта з національним спрямуванням може ростити націю, утверджувати національну ідею, фор-муючи національну самосвідомість та національний харак-тер у своїх вихованців.

Категорія: Готуємось до ЗНО: Власне висловлення (твір- роздум) | Додав: uthitel (26.07.2018)
Переглядів: 14 | Рейтинг: 0.0/0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]